5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.